Splošni pogoji nakupa in unovčitve darilnih bonov


1. člen

(razlaga pojmov)

Darilni bon je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za blago dolžno sprejeti podjetje NAJS d. o. o. v spletni trgovini www.tortissima.si.

Izdajatelj darilnih bonov je podjetje:

Najs d.o.o, Premančan 43, 6280 Ankaran;

Prodajno mesto je mesto, kjer lahko kupec vplača vrednost darilnega bona.

Kupec darilnega bona/kartice je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona.

Prinosnik darilnega bona je imetnik darilnega bona, ki lahko zahteva terjatve iz darilnega bona.

2. člen

(vrednosti)

Darilni boni Tortissima se prodajajo v vrednosti 10 EUR ali 20 EUR.  Ob nakupu Darilnega bona se obračuna DDV in izda račun.

3. člen

(prodajna mesta in obveznost družb)

Darilne bone je možno kupiti na teh prodajnih mestih:

Darilne bone Tortissima na www.tortissima.si;

Obveznost družb iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona vplača vrednost darilnega bona na prodajnem mestu. Vplačilo darilnih bonov je možno opraviti na načine, ki jih omogoča posamezno prodajno mesto:

V spletni trgovini s plačilnimi sredstvi, ki so na voljo (plačilo po predračunu, plačilo po povzetju, plačilo s kreditno kartico).

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost družbe iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, ki so določeni v teh splošnih pogojih.

4. člen

(pravice imetnika/prinosnika)

Kupec je dolžan darilni bon skrbno hraniti in z njim poslovati v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje z elektronskim denarjem. Darilni bon je lahko prenosljiv, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilnega bona se šteje za upravičenca do uporabe le-tega. Prinosnik lahko z darilnim bonom plačuje.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v spletni trgovini www.tortissima.si za plačilo blaga in storitev. Čas veljavnosti darilnega bona je natisnjen na darilnem bonu. Če na darilnem bonu ni zavedenega datuma veljavnosti je veljavnost darilnega bona 5 let od dneva nakupa..

Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilnega bona je pristojen izdajatelj. Reklamacije se posredujejo v pisni obliki.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da ob spletnem nakupu (ob zaključku nakupa) vnese šifro/serijsko številko bona, kar se bo štelo kot oblika plačila blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Vrednost na kartici je mogoče koristiti le v celoti. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se namreč razlika do polne vrednosti bona ne vrača (ne v obliki dobropisa, ne v obliki bona, ne v gotovini).

Za plačilo vrednosti blaga ali storitev je mogoče združiti vrednosti različnih bonov.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar.

5. člen

(ostala določila)

Po darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilnim bonom je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilnim bonom mora kupec reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

NAJS d. o. o. lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen, popisan ali poškodovan, do stopnje, da se vsebine bona ne da razbrati ali manjka več kot 49 % površine celotnega bona. Še posebej koda na darilnem bonu mora ostati nepoškodovana, sicer je darilni bon neveljaven in NAJS d. o. o. zavrne njegovo unovčitev.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče.

NAJS d.o.o.

Premančan, avgust 2021